Ciljevi Štampaj E-pošta

Ciljevi Udruženja su: 

-zastupanje profesionalnih interesa svih ljekara porodične medicine;

-unaređenje i razvoj primarne zdravstvene zaštite;

-podsticanje naučno-istraživačkog rada;

-omogućavanje pristupa ljekarima porodične medicine, kao i ostalim članovima Udruzenja, na međunarodnim kongresima porodične medicine;

-uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima ljekara porodične medicine koje postoje u našoj zemlji ili van nje.

Djelatnosti Udruženja su

-da učestvuju u razmatranju cjelokupne zdravstvene djelatnosti, a naročito u izradi prijedloga za razvijanje mreže i kapaciteta zdravstvenih organizacija, u planiranju i programiranju rada zdravstvene zaštite, kao i u izradi normativa opterećenja zdravstvenih radnika i standarda stručnog rada ljekara porodične medicine;

-da neprekidno radi na stručnom usavršavanju ljekara i na blagovremenoj primjeni savremenih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi u porodičnoj medicini;

-da podstiče rad i uspostavlja saradnju svih podružnica .

-da sarađuje  sa medicinskim i drugim odgovarajućim medicinskim naučnim ustanovama i institucijama, društvima i udruženjima u zemlji i inostranstvu;

-da razvija i usmjerava međunarodnu saradnju ljekara RS sa ljekarima drugih zemalja, evropskim udruženjima doktora medicine i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, saglasno utvrđenim principima međunarodne politike;

-da u cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvoja medicinske nauke i njene praktične primjene izdaje stručne, naučne i druge publikacije;

-da radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva, organizovanju predavanja, dana i nedjelja zdravlja, kao i obavještenja putem sredstava javnog informisanja.

 
< Prethodno   Sledeće >
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS