PAT
Program Štampaj E-pošta

PLAN EDUKACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE 

          A. Teoretski dio:

1) diskusije sa trenerima i demonstratorima                                                 30% časova,

2) rješavanje slučajeva za vrijeme teoretskog dijela i na radnom

mjestu sa demonstratorima                                                                       40%časova,

3) individualno učenje u ambulantama                                                         30% časova.

          B. Praktični dio:

1) dnevni rad ambulante                                                                            60% časova,

2) diskusije i rad sa demonstratorima                                                         35% časova,

3) istraživački rad                                                                                       5% časova.

Detaljnije...
 
Pravilnik Štampaj E-pošta

Na osnovu čl. 23. i 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99) i člana 109. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/02), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

d o n o s i 

P R A V I L N I K
O DODATNOJ EDUKACIJI IZ PORODIČNE MEDICINE


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

          Ovim pravilnikom utvrđuju se sadržaj i način sprovođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (u daljem tekstu: edukacija), uslovi koje moraju ispunjavati zdravstveni radnici koji pristupaju edukaciji, odnosno zdravstvene ustanove i druge ustanove koje obavljaju edukaciju, kao i način provjere znanja. 

Detaljnije...
 
Centri Štampaj E-pošta
 
Ispit Štampaj E-pošta
 
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS