Pravilnik Štampaj E-pošta

Na osnovu čl. 23. i 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99) i člana 109. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/02), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

d o n o s i 

P R A V I L N I K
O DODATNOJ EDUKACIJI IZ PORODIČNE MEDICINE


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

          Ovim pravilnikom utvrđuju se sadržaj i način sprovođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (u daljem tekstu: edukacija), uslovi koje moraju ispunjavati zdravstveni radnici koji pristupaju edukaciji, odnosno zdravstvene ustanove i druge ustanove koje obavljaju edukaciju, kao i način provjere znanja. 

Član 2.

          Edukacija iz člana 1. ovog pravilnika predstavlja organizovan oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara- tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.

          Edukacija se obavlja pod nadzorom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno ustanove koju odredi Ministarstvo, a sa ciljem unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine, pojedincu i porodicama u lokalnoj zajednici, bez diskriminacije u pogledu rase, boje kože, pola, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišljenja nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovine, rođenja, bolesti ili drugog statusa.
  

II - USLOVI ZA PRISTUPANJE EDUKACIJI

Član 3.

          Zahtjev za edukaciju može podnijeti državna ili privatna zdravstvena ustanova (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) za svoje zaposlene - doktora medicine, doktora medicine - specijalistu, kao i višu, odnosno srednju medicinsku sestru - tehničara.

          Doktoru medicine može se odobriti edukacija iz člana 1. ovog pravilnika ako ispunjava sljedeće uslove:

          - da ima završen medicinski fakultet,

          - da je položio stručni ispit

          - da posjeduje licencu za rad izdatu od Zdravstvene komore i

          - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika izdat od ovlašćene ustanove.

          Ukoliko zahtjev za edukaciju podnosi doktor medicine - specijalista, pored uslova navedenih u stavu 2. alineja 3. ovog člana, potrebno je priložiti i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu.

          Višoj, odnosno srednjoj medicinskoj sestri - tehničaru može se odobriti edukacija iz člana 1. ovog pravilnika, ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

          - da ima završenu višu, odnosno srednju medicinsku školu i

          - da ima položen stručni ispit.

Član 4.

          Zahtjev za edukaciju iz člana 3. ovog pravilnika podnosi se Ministarstvu.

          Na osnovu podnijetog zahtjeva, a po sprovedenom postupku, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar) donosi rješenje.

          Rješenje doneseno u smislu stava 2. ovog člana je konačno.
 

III - PLAN EDUKACIJE

Član 5.

          Edukacija iz člana 1. ovog pravilnika obavlja se po planu i programu koji je utvrđen ovim pravilnikom, a koji donosi ministar. Planom se utvrđuje pregled nastavnih jedinica i njihovo trajanje koje je doktor medicine, doktor medicine - specijalista, viša, odnosno srednja medicinska sestra - tehničar (u daljem tekstu: polaznik edukacije) dužan obaviti u pojedinim organizacionim jedinicama.

          Plan edukacije je sastavni dio ovog pravilnika (prilog 1.).

          Katedra porodične medicine svake školske godine podnosi program edukacije na saglasnost ministru.

 

IV - NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE

Član 6.

          Teoretski dio edukacije obavljaju zdravstvene ustanove i druge ustanove koje ispunjavaju sljedeće uslove u pogledu prostora, opreme i kadra, i to da imaju:

          - najmanje jednu prostoriju za održavanje nastave, koja ispunjava higijensko - tehničke uslove namijenjene za učionice,

          - sanitarni čvor u blizini prostorija za nastavu, i to odvojeno za potrebe ženskih i muških polaznika edukacije,

          - prikladan namještaj u učionici,

          - potrebnu opremu i nastavna pomagala neophodna za održavanje teoretske nastave,

          - nastavno stručni kadar.

          Nastavno stručni kadar iz stava 1. alineja 5. ovog člana obezbjeđuje Katedra porodične medicine uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite.

Član 7.

          Praktični dio edukacije obavlja se u centrima porodične medicine u Republici Srpskoj, odnosno u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju sljedeće uslove u pogledu prostora, opreme i kadra:

          - da organizaciona jedinica ima potrebnu medicinsko - tehničku opremu i prostor za uspješno sprovođenje programom predviđenog osposobljavanja prema zahtjevima savremene medicine;

          - da postoje organizacione jedinice prema zahtjevima pojedinih dijelova programa edukacije ili da se za pojedine programe edukacije obezbijede osposobljeni supervizori sa Katedre porodične medicine;

          - da u datoj organizacionoj jedinici u punom radnom vremenu radi:

          a) specijalista porodične medicine, odnosno specijalista odgovarajuće grane medicine, odnosno doktor medicine koji je završio edukaciju za edukatora iz porodične medicine, a koji su zaduženi za obavljanje edukacije, po odredbama ovog pravilnika, doktorima medicine, odnosno doktorima medicine - specijalistima,

          b) viša, odnosno srednja medicinska sestra - tehničar sa završenom edukacijom za edukatora iz porodič ne medicine, a koja je zadužena za obavljanje edukacije, po odredbama ovog pravilnika, višim, odnosno srednjim medicinskim sestrama tehničarima.

Član 8.

          Ministar rješenjem utvrđuje koje zdravstvene ustanove, odnosno druge ustanove u Republici Srpskoj ispunjavaju uslove za obavljanje teoretskog i praktičnog dijela edukacije iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika.

Član 9.

          Edukacija po odredbama ovog pravilnika traje jednu školsku godinu, odnosno u skladu sa članom 5. ovog pravilnika. 

 

V - NAČIN PROVJERE ZNANJA, SASTAV I RAD ISPITNE KOMISIJE, KAO I IZDAVANJE UVJERENJA O USPJEŠNO ZAVRŠENOJ PROVJERI ZNA NJA IZ PORODIČNE MEDICINE

Član 10.

          Po završetku edukacije provjeru znanja polaznika edukacije obavlja komisija koja se sastoji od tri člana.

          Članove i predsjednika komisije imenuje ministar iz reda stručnjaka koji su sprovodili edukaciju.

          Predsjednik komisije je po pravilu nastavnik sa Katedre porodične medicine.

          Predsjednik komisije određuje mjesto i vrijeme obavljanja provjere znanja iz porodične medicine.

Član 11.

          Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik edukacije koji je redovno pohađao nastavu iz teoretskog i praktičnog dijela.

          Provjera znanja i vještina iz stava 1. ovog člana vrši se na način koji omogućava stvarno utvrđivanje potrebnog znanja iz porodične medicine.

          U toku provjere znanja vodi se zapisnik u koji se unose lični podaci osobe čije se znanje provjerava i podaci o sadržaju provjere.

Član 12.

          Provjeri znanja može se pristupiti najviše dva puta, s tim da između provjera znanja mora proteći najmanje 30 dana.

          U slučaju da polaznik i nakon druge provjere znanja ne zadovolji, zadržava status kakav je imao prije obavljanja dodatne edukacije.

Član 13.

          Komisija koja je obavila provjeru znanja dužna je najkasnije u roku od sedam dana dostaviti zapisnike o provjeri znanja i drugu potrebnu dokumentaciju u Ministarstvo, a radi izdavanja uvjerenja o uspješno završenoj provjeri znanja iz porodične medicine (u daljem tekstu: uvjerenje):

          a) polazniku edukacije, doktoru medicine, odnosno doktoru medicine - specijalisti, koji je uspješno završio provjeru znanja iz porodične medicine, ministar izdaje uvjerenje iz stava 1. ovog člana, čime polaznik edukacije stiče stručno zvanje: Doktor porodične medicine,

          b) polazniku edukacije, višoj, odnosno srednjoj medicinskoj sestri - tehničaru, koji su uspješno završili provjeru znanja iz porodične medicine, ministar izdaje uvjerenje iz stava 1. ovog člana, čime polaznik edukacije stiče stručno zvanje: Medicinska sestra - tehničar porodične medicine.

          Uvjerenje potpisuje ministar i predsjedavajući ispitne komisije.

          Sadržaj i izgled uvjerenja je sastavni dio ovog pravilnika (prilog 2.).

          Nakon dobijenog uvjerenja, polaznik edukacije stiče pravo da u svom stručnom zvanju radi u timu porodične medicine.

Član 14.

          Troškove edukacije, kao i završne provjere znanja snosi zdravstvena ustanova, koja je uputila polaznika edukacije na edukaciju iz porodične medicine saglasno odredbama ovog pravilnika.

          Troškove edukacije, kao i završne provjere znanja, u ustanovama koje obavljaju edukaciju u skladu sa odredbama ovog pravilnika, utvrđuje ministar posebnim rješenjem.

Član 15.

          O polaznicima edukacije koji su uspješno završili provjeru znanja Ministarstvo vodi evidenciju.

 

 VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

          Vrijeme provedeno na edukaciji, u skladu sa članom 9. ovog pravilnika priznaće se kao dio specijalizantskog staža iz porodične medicine za doktore medicine, odnosno doktore medicine-specijaliste koji rješenjem ministra nastavljaju specijalizaciju iz porodične medicine.

Član 17.

          Zdravstvenom radniku koji je obavio edukaciju iz porodične medicine, po programu koji je u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u Republici Srpskoj i izvan nje, kao i u inostranstvu, priznaje se plan i program obavljene edukacije, kao i uspješno završena provjera znanja nakon obavljene edukacije.

Član 18.

          Priznavanje edukacije iz člana 17. ovog pravilnika, vrši ministar na osnovu podnesenog dokumentovanog zahtjeva zdravstvenog radnika.

          Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

          - diploma o završenom fakultetu, višoj, odnosno srednjoj školi zdravstvenog usmjerenja ili njena ovjerena fotokopija,

          - za fakultet, višu, odnosno srednju školu zdravstvenog usmjerenja koji su završeni u inostranstvu, uz diplomu ili ovjerenu fotokopiju dostavlja se i nostrifikacija diplome, odnosno svjedočanstva,

          - plan i program obavljene edukacije iz porodične medicine ovjeren od strane tijela koje ga je donijelo, a ako je u pitanju plan i program iz inostranstva, prevod istog sa ovjerom ovlašćenog prevodioca.

Član 19.

          Na osnovu podnijetog zahtjeva po sprovedenom postupku, ministar donosi rješenje.

          Rješenje doneseno u smislu stava 1. ovog člana je konačno.

Član 20.

          Plan i Program edukacije, implementaciju i evaluaciju sprovođenja odredbi ovog pravilnika prati Ministarstvo, Katedra porodične medicine i centri porodične medicine, odnosno zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj koje ispunjavaju uslove saglasno čl. 6. i 7. ovog pravilnika.

Član 21.

          Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: 01-50-99.419/03

30. aprila 2003. godine                                                                                      Ministar,

Banja Luka                                                                                             Dr Marin Kvaternik, s.r.

 
< Prethodno   Sledeće >
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS