Statut i poslovnik
Statut Štampaj E-pošta

S T A T U T

UDRUŽENJA DOKTORA PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

I    OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom  uređuju se sljedeća pitanja:

            -naziv i sjedište;
            -ciljevi i djelatnost;
            -postupak prijema i isključenja članova;
            -prava i obaveze članova;
           -organi, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata, postupak za sazivanje skupštine;
            -način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

Detaljnije...
 
Poslovnik Skupštine udruženja ljekara porodične medicine RS Štampaj E-pošta

На основу члана 25. алинеја 7. Законодавни одбор скупштине Удружења, на сједници одржаној 20. фебруара 2010. године, утврдио текст Пословника скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске .Број:02/3- 49/10 Предсједник
Бања Лука 20. фебруар 2010. године Законодавног одбора,

Др Владо Цвијић

ПОСЛОВНИК

СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ЉЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕЧлан 1.Овим пословником уређују се унутрашња организација скупштине Удружења љекара породичне медицине Републике Српске (у даљем тексту: скупштина Удружења), начин остваривања права и дужности чланова удружења и делегата и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Удружења.

Detaljnije...
 
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS