U nastavku je širi izvještaj sa satanka.

Broj: 04/01-02/21

Datum: 27.Novembar 2021.godine

 

ZAPISNIK

Dana 26.11.21 na molbu Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske a na temelju zaključka sjednice Skupštine Udruženja održanoj on Line putem zooma 18.11.21 održan sastanak predstavnika FZO koji je predvodio direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a g Dejan Kusturić, zamjenik direktora g Aleksandar Sekulić, načelnik sektora za IT gospođa Rodić , g Vladimir zadužen za implementaciju Izisa ispred Fonda zdravstvenog osiguranja te predstavnik MMS coda gospođa Dragana Krivaja.

Delegaciju Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske predvodio je prim dr sci Draško Kuprešak ,predsjednik udruženja, prim dr Nebojša Putnik predsednik podružnice Banja Luka, prim dr Daliborka Vukota Railić-predsednik podružnice Prijedor, dr Vesna Stanišljević predsednik podružnice Gradiška.

Ključna tema sastanka je bila implementacija IZIS-a u praksi a druga tačka je bila kontrola koju provodi FZO u primjeni ugovora.

Sastanak je otvoren pozdravom i dobrodošlicom od strane direktora Fonda g Kusturića. Nakon uvodnih obraćanja predsednik Udruženja dr Draško Kuprešak je iznio geneologiju problema oko implementacije IZIS-a od tehničkih ograničenja, migracije podataka, ne uključivanja direktora u proces implementacije, slabosti od strane MMS coda u brzimi realizacije izmjena u softveru do lošeg pristupa u implementaciji u praksi u smislu nedovoljne tehničke podrške i dr. Predloženo je da se odloži nalog FZO da se isklučivo priznaju usluge iz IZIS-a na 3 do 6 mjseci dok se ne uradi tehnička dorada sistema. Predloženo je da se upotpuni migracija zdravastvenih podataka za registrovanu populaciju. Sugerisano da u cilju prevazilaženja problema se formira radna grupa koju bi činili predstavnici Fonda, MMS koda i Udruženja koja bi kanalisala i filtrirala sve prijedloge za izmjenu IZIS-a i na taj način se došlo do organizovanijeg modela modeliranja istog jer sadašnji pristup je neefikasan i dovodi do konfuzije.

Direktor Fonda g Dejan Kusturić je rekao da apsolutno razumije i podržava našu incijativu i da mu je drago da je neko, misleći na sve ostala udruženja, direktore i druge aktere došao sa smislenim prijedlogom i razumijevanjem problematike i da vidi ozbiljnost i želju da se ovaj aspekt unaprijedi.

Naglasioje sljedeće. Povratka na staro neće biti . Što prije tu činjenicu shvatimo bićemo bliže rješenju problema. Naglasio je da su direktori zdravstvenih ustanova loše procjenjivali potrebe za računarskom opremom, da većina čak nije i raspakovala opremu a kamoli pripemila sistem za implementaciju. Da su mnogi menadžeri kupovali vrijeme i dr. i da smo zbog svega toga došli u ovakvu situaciju.

Iskazao je apsolutnu podršu i ponudio pomoć u smislu da će Fond preuzeti pregovore sa Telekomom oko rješavanja problema nabavke paketa interneta po povoljnijim cijenama kako bi olakšao rad IZIS-.a te zdravstvenim ustanovama smanjio troškove za ovaj segment.

Naglasio da planira da za ugovore za narednu godinu izdvojiti više sredstava. Da cijeni napore porodične medicine u zdravstvenom sistemu . Po pitanjju migracije podataka izložio svoje viđenje da su direktori u ugovornom odnosu sa firmom Računari i da su bili dužni obezbjediti prelazak zdravstvenih podataka u IZIS. Predstavnik MMS koda je dodala da problem zapisa koji nisu prešli je izričito odgovornost obrađivača i načina transfera . Načelnik resora IT sektora FZO gospođa Rodić je rekla da su bile dvije faze migracije i da posljednja u novembru je zadnja i da se više neće biti prebacivanja iz WEB medika.

Direktor Fonda je ponudio pomoć da njegovi stručni ljudi iz IT sektora kada ustanove dobiju pdf formate omogući da MMS cod obezbjedi pristup njima u redovnom radu .

Dr Daliborka Railić je istakla podršku implementacije IZIS u ali da se ono odvija u otežanim uslovima zbog nedostatka doktora (često jedan doktor radi za tri tima) i da zbog toga dolazi do zastoja u radu i čekanja od strane pacijenata. Da je očigledan umor doktora u porodičnoj medicini i da smo na izmaku snaga.

Dr Vesna je istakla da je Dom zdravlja Gradiška bio u pilot području kao i dz Srbac i dz Dubica ali da ima i dalje velikih problema u funkcinisanju. Da su se obraćali i Fondu i Udruženu za pomoć.

Direktor Fonda je pitao šta je razlog zbog čeka nakon godinu dana nisu optimizarali svoj rad a predstavnica MMS koda je pitala o rezultatima integracije sa Bolnicom Gradiška.

Prim dr Putnik je naglasio da je dz Banja Luka na početku procesa ali da postoji opredjeljenost da se ide ozbiljno u taj proces. G Vladimir je naglasio da su pregovori u toku za dz Banja Luka da se fazno ide u implementaciju u dz Banja luka uz opasku da se poslovni procesi moraju prilagoditi IZIS u a ne obrnuto.

Direktor Fonda je naglasio da Dom zdravlja Bijeljina je već godinu dana u novom sistemu rada i da su odmah isključili rad u WEB mediku i vlastitim snagama eksportovali podatke u pdf formatu. Predsednik Udruženja dr Draško je naglasio da tragom informacija sa terena dz Bjeljina imamo informaciju da sistem ne funkcioniše optimalno i da ima problema i tamo. Apstrofirana je dobra saradnja DZ Zvornik i bolnice Zvornik u implementacije IZIS a.

Takođe dr Draško je napomenuo važnot integracije viših referalnih nivoa bolnica i apoteka i da oni ne mogu ostati izvan ovog procesa jer će ponovo porodična medicina biti jedina reformisana i nositi težinu problema.

Zaključeno je nakon duge i sadržajne rasprave da se mora ići u ovom pravcu ali da se neke stvari hitno unaprijede i tu će Fond biti apsolutno na rasploaganju Udruženju i predloženo je da se kvartalno realizuju sastanci dok se ne dođe do pravog modela a da komisija ili radna grupa na dnevnom i sedmičnom nivou koordinira izmjenu na IZIS u kako bi se predložene izmjene realizuju. MMS cod ponudio da se nakon svake izmjene ili većeg dijela uradi dodatna edukacija zdravstvenih radnika o korištenju izmjenjene aplikacije. Naglašeno je da se svaki Dom zdravlja mora pozabaviti angažmanom zdravstvenih informatičara administratora i da su oni ključne osobe koje trebaju olakšati vezu informatičkog dijela sa medicinskim. Predloženo je da u sistematizacija predvide ta radna mjesta.

Predsjednik Udruženja je apelovao i zatražio da po pitanju kontrola recepata i uputnica o bolovanja se zauzme mekši pristup od strane Fonda i da se ne vrši kaznena politika već da se pomogne kroz korektivne mjere. Direktor Fonda je reakao da je to prihvatljivo sem kontrola bolovanja i da tu neće biti popuštanja čiji du troškovi sa 10 miliona na 20 miona na godišnjem nivou što je ozbiljan problem za finasiranje od strane Fonda. Po tom pitanju dr Draško je tražio da se bolovanja preko 30 dana izvještavaju od strane Zavoda za medicinu rada i nadležnih komisija jer nepotrebno opterećuje rad porodične medicine i stavra ogromne probleme u kontrolama.

Sastanak počeo u 10 i 35 a završio u 12 i 30

Predsjednik Udruženja

--------------------------------

Dr sc.dr med. Draško Kuprešak

 

3

1

2
8