U utorak 25.1.22 održan sastanak Ministra zdravlja i socijalne zaštite g Alena Šeranića na kojem su prisustvovali dekani Medicinskog fakulteta Banja Luka i Foča prof dr Rankom Škrbićem i prof dr Bokonjić predsednikom Udruženja doktora porodične medicine RS i Udruženjem medicinskih tehničara I babica RS, prim dr sci Draško Kuprešakom i Živana Vuković Kostić

Tema razgovora je planiranje ljudskih resursa u PZZ sa fokusom na porodičnu medicinu u narednom period cijeneći činjenicu da dolazi do odlaska velikog broja specijalista porodične medicine u penziju kao i činjenice da postoje zakonski uslovi u vidu doedukacije za zapošljavanje medicinskih tehničara koji dodatno ograničavaju funkcionisanje sistema porodične medicine. Nakon sagledavanja trenutnog stanja predloženo je niz aktivnosti koje bi se promtno trebali realizovati kako bi se predupredili negativni trendovi.Data je podrška specijalizaciji porodične medicine kao fundamentalnoj za funkcionisanje PZZ i fokus je stavljen na mjere za omogućavanje njene povećanu dostupnosti većem broju doktora medicine u cijeloj Republici Srpskoj.

Naglašeno je da treba uraditi sveobuhvatnu analizu trenutnog stanja u sistemu PZZ sa fokusom na porodičnu medicini po pitanju broja specijalista porodične medicine, pola, dobi, geografskoj distribuciji, broja polaznika specijalizacije i drugih parametara kao da takva analiza će uključivati i određen set podataka za medicinske tehničare.

Na bazi datih parametara napraviće se situaciona analiza i plan koji će uklučivati hitno rješavanje da li kroz izmjenu normativa u smislu uslova za rad u porodičnoj medicini ili kurikuluma srednje medicinske škole koja bi trebala isključivo biti orjentisana na zdravstvenu njegu pacijenata, sa pojačani programom za porodičnu medicine a za doktore medicine kao potencijalno krizno rješavanaje u vidu organizovanja Pata ili nekog drugog vida edukacije koja bi bila prelazno rješenje.

Cilj je naravno održati i unaprijediti nivo kvaliteta zdravstvenih usluga sa specijalizacijalistima porodične medicine ali da se zbog trenutnih potreba u zdravstvenom sistemu tragati za rješenjima koji će omogućiti stvaranja uslova za ugovaranje sa FZO RS u oblasti porodične medicine .

Takođe usaglašeno je da se napravi nova revidirana mreža edukacionih centara porodične medicine koja bi bila pod patronatom katedri porodične medicine Banja Luka i Foča a koji smo davno zagovarali koja bi omogućila da specijalzanti dvije trećine staža pod mentorstvom provede u takvim centrima koji su bliže kući a jednu trećinu u bolničkom sektoru.To bi motivisalo veći broj mlađih doktora da uđu u proces edukacije iz oblasti porodične medicine a i direktorima olakšalo funkcionisanje domova zdravlja u datom periodu.

Dekani su podržali sve aktivnosti i pravce djelovanja I stavili se na rasplaganje da se mjere zajednički realizuju

Nakon sastanka sa delegacijom predsednik Udruženja doktora porodične medicine RS -a je razgovarao sa Ministrom Šeranićem o aktuelnim temama i narednim koracima. Predsjednik Udruženja je izrazio svoju zabrinutost trenutnim stanjem i epidemiloškim okolnostima i naveo veoma tešku situaciju u kojoj se nalazi porodična medicina u kontekstu velikog opterećenja radom u Ariju, Covid sitemu i porodičnoj medicine. Da smo izloženi ogromnom pritisku javnosti i pacijenata i da trpimo neopravdano kritike za naš rad te iskazao podršku kolegama koji se već dvije godine bore u vanrednim okolnostima posebno cijeneći činjenicu da veliki broj pozitivnih zdravstvenih radnika na Covid što dodatno usložnjava situaciju. Razgovarano je o imunizaciji zdravstvenih radnika te otvoreno je pitanje gašenja Ari traktova i Covid ambulanti i stavaranje organizacionih pretpostavki za takve aktivnosti gdje prostorni uslovi to dozvoljavaju uz pojačane mjere zaštite zdravstvenih profesionalaca i korisnika usluga

U kontekstu specijalizacije predloženo je da se doradi kurikulum za specijalizaciju iz porodične medicine sa novim elementima iz oblasti radiologije kako bi specijalista porodične medicine mogao ravnopravno da radi uzv abdomena i piše odgovarajuće nalaze. Ovaj prijedlog je dobio bezrezervnu podršku Ministra g Šeranića.

Razgovarano je i o trezorskom modelu i iskustvima u Domu zdravlja Čelinac te data podrška ovom procesu putem kojeg bi loklane zajednice trebale sa vise finansijskih sredstava da podržavaju rad Domova zdravlja i da budu garancija stvaranja održivih zdravstvenih ustanova sa efikasnijom kontrolom.

Razmjenjeni su i stavovi po drugim pitanjima koji su važni za porodičnu medicine kao što su IZIS I potrebu hitnog uključivanja bolničkog sektora u njega kao i drugih tema.