Na osnovu člana 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske, br. 18/99), ministar zdravlja i socijalne zaštite donosi

P R A V I L N I K

 O SPECIJALIZACIJI PORODIČNE MEDICINE

Član 1.

          Ovim pravilnikom utvrđuje se trajanje, plan i program, način izbora kandidata i dodela specijalizacije porodične medicine za doktore medicine.

          Specijalizacija porodične medicine je osnovna specijalizacija i traje 36 meseci.

          Specijalizacija porodične medicine može se odobriti doktoru medicine koji ispunjava sljedeće uslove:

          - završen medicinski fakultet,

          - položen stručni ispit,

          - poznavanje stranog jezika.

Član 2.

          Specijalista porodične medicine je doktor medicine koji pruža ličnu, primarnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu pojedincima i porodicama u lokalnoj zajednici bez obzira na dob, pol ili bolest. Posebno se bavi čuvanjem i unapređenjem zdravlja, razvijanja zdravih načina življenja te sprečavanju zaraznih i nezaraznih bolesti. Leči pacijente koji su ga svojom voljom izabrali, u ordinaciji i u kući pacijenta, i prati ih kada se leče u poliklinikama i bolnicama.

Član 3.

          Provođenjem programa specijalističke edukacije postiže se cilj da se doktori medicine na bazi međunarodno priznatih načela bave primarnom zdravstvenom zaštitom.

          Specijalističkim obrazovanjem doktor porodične medicine je osposobljen za:

          A)

          - organizovanje i učestvovanje u opremanju ambulanti porodične medicine i za racionalno korišćenje opreme, kadrova i finansijskih sredstava,

          - vođenje svog tima porodične medicine u stručnom delu i delu vođenja propisane dokumentacije,

          - analizu i praćenje neophodnih statističkih podataka, te predlaganje potrebnih preventivnih i drugih mera za sprečavanje bolesti,

          - neophodnu komunikaciju unutar i van sistema zdravstvene zaštite sa ciljem provođenja integralne brige o zdravlju stanovništva.

          B)

          - provođenje programa mera zaštite u preventivnomi kurativnom smislu tokom trudnoće i porođaja, babinja, ukupne populacije dece, žena, posebno u ranom otkrivanju malignih i drugih oboljenja, te naročito mera u planiranju porodice,

          - provođenje mera zaštite, otkrivanja i lečenja bolesti kod starih osoba uz pravovremenu prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti,

          - provođenje mera ranog otkrivanja malignih oboljenja,

          - blagovremeno provođenje potrebnih mera u preventivi, sprečavanju i lečenju zaraznih bolesti,

          - provođenje kućnog lečenja, nege i rehabilitacije,

          - provođenje zdravstvenog odgoja i prosvećivanja, te promocije zdravlja korišćenjem individualnih i grupnih metoda,

          - provođenje potrebnih mera i postupaka u terminalnim fazama.

          V)

          - trajnu edukaciju i osavremenjavanje svog znanja koristeći se stručnom literaturom, sticanjem novih veština i znanja koje su mu neophodne za svakodnevni rad,

          - etički odnos prema pacijentima, korisnicima zdravstvene zaštite, prema saradnicima i kolegama,

          - poštovanje zakonskih propisa, koji regulišu prvenstveno rad porodične medicine uopšte, kao i zdravstvene zaštite u celosti.

PLAN I PROGRAM SPECIJALIZACIJE

Član 4.

          Plan i program specijalizacijskog staža iz porodične medicine za doktora medicine sadrži:

1. Plan specijalizacije

          Plan specijalizacijskog staža porodične medicine za doktore medicine sadrži:

   1. edukaciju porodične medicine
 2. interne medicine
 3. ginekologije i akušerstva
 4. pedijatrije
 5. urgentne medicine
 6. hirurške discipline
 7. neurologije
 8. psihijatrije
 9. javno zdravstvo
10. po izboru
18 mjeseci
 5 mjeseci
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 2 mjeseca
 1 mjesec
 1 mjesec
 1 mjesec
 2 mjeseca
 

                  

2. Program specijalizacije

          Specijalizantski staž porodične medicine za doktore porodične medicine traje 36 mjeseci i sastoji se od:

          A) teoretskog dela specijalizantskog staža koji iznosi 1296 časova i

          B) praktičnog dela specijalizantskog staža koji iznosi 5256 časova

Nastavni predmet

Teoretski časova

Praktični časova

Ukupno časova

 1. Edukacija porodične medicine

 2. Internističke discipline

 3 Ginekologija i akušerstvo

 4. Pedijatrija

 5. Urgentna medicina

 6. Hirurške discipline

 7. Neurologija

 8. Psihijatrija

 9. Javno zdravstvo

10. Po izboru

      Ukupno časovi programa

648

144

72

72

72

72

36

36

72

72

1296

2628

584

292

292

292

292

146

146

292

292

5256

3276

728

364

364

364

364

182

182

364

364

6552

 

1. Edukacija porodične medicine

          Edukacija iz porodične medicine biće usmerena na stvaranje integralnog pristupa pacijentu, a ne pristupa prema određenoj bolesti, simptomu i delu tela.

          Edukacija sadrži:

          Teoretska nastava       648 časova

          Praktična nastava      3276 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program koji obuhvata: seminarski program, kliničke sposobnosti procedure i veštine.

          Seminarski program će se provesti u prve dve godine staža i to tako što će se u prvoj godini obraditi tematske oblasti: principi i praksa porodične medicine, odnos doktor-pacijent, upotreba medicinske literature i rad na kompjuterima, a u drugoj godini: Palijativna zaštita, zaštita starijih osoba, psihosocijalni aspekti medicine, medicina rada, organizacija i nadzor u porodičnoj medicini.

          Kliničke sposobnosti, procedure i veštine obuhvataju: vođenje razgovora sa pacijentom, savetovanje pacijenta, organizovanje i rukovođenje timom porodične medicine, vođenje i upotreba kartoteke i zdravstvenog kartona, manje hirurške i ambulantne procedure, procedure gerijatrijske procene i procena mentalnog statusa.

          Staž će se obaviti u centru za porodičnu medicinu u ciklusima koji traju po 6 mjeseci svake godine specijalizantskog staža. U realizaciji teoretskog dela edukacije, koji će se obavljati kroz svo vreme trajanja specijalizacije, učestvovaće edukatori iz različitih disciplina medicine.

2. Internističke specijalnosti

          Edukacija će se usredsrediti na slučajeve koji se najviše sreću u radu porodične medicine, te na sticanje kliničkih znanja i veština u vođenju problema zdravlja odraslih.

          Broj sati praktične i teoretske nastave (interna, infektologija, dermatologija).

2.1. I n t e r n a   m e d i c i n a

          Edukacija iz interne medicine se obavlja na odeljenjima interne medicine interne medicine i internim specijalističkim ambulantama.

          Tokom rada specijalizant se mora upoznati sa svim zdravstvenim problemima koje rešava internista. Sadržaj interne medicine se planira vodeći računa o prethodnom iskustvu specijalizanta. Svi specijalizanti će savladati probleme iz: opšte interne medicine, kardiologije, pulmologije i gastroenterologije. Moraju steći iskustvo rešavanjem najčešćih problema u hematologiji, nefrologiji, reumatologiji, endokrinologiji i onkologiji.

          Edukacija sadrži:

          Tabela sa brojem sati

          Opšta interna medicina

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava        36 časova

          2. Praktična nastava       146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - primarna obrada bolesnika (amneza, status),

          - dijagnostički plan (Dg, dif, dg),

          - snimanje i interpretacija EKG posebno u urgentnim stanjima,

          - terapeutski postupci,

          - laboratorijski postupci,

          - urgentna stanja u internoj praksi i njihov tretman,

          - rad u prijemnoj ambulanti i specijalističkim ambulantama.

2.2. K a r d i o l o g i j a

          Edukaciju iz kardiologije specijalizant provodi na odeljenju za bolesti srca i reumatizma i specijalističkoj kardiološkoj ambulanti.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava        146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - srčana insufucijencija,

          - poremećaj srčanog ritma,

          - koronarna bolest,

          - reumatska groznica,

          - kardiomiopatija,

          - arterijska hipertenzija,

          - akutno i hronično plućno srce,

          - lekovi u kardiologiji.

2.3. P u l m o l o g i j a

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Porodična nastava        146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - opstruktivna oboljenja pluća - asthma bronhciale,

          - principi lečenja nespecifičnih bolesti,

          - Cor pulmonale,

          - principi lečenja specifičnih bolesti.

2.4. G a s t r o e n t e r o l o g i j a

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - bolesti usta, jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva,

          - bolesti tankog creva,

          - bolesti debelog creva,

          - bolesti gušterače,

          - bolesti jetre.

2.5. I n f e k t o l o g i j a

          Edukaciju iz infektologije specijalizant provodi na odeljenju infektologije i u specijalističkoj ambulanti.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          18 časova

          2. Praktična nastava           73 časa

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - akutne i hronične zarazne bolesti,

          - streptokokne infekcije,

          - druga oboljenja disajnih puteva,

          - influencija i druge virusne infekcije,

          - sepsa, tetanus,

          - AIDS,

          - virusni hepatitis.

2.6. D e r m a t o l o g i j a

          Edukaciju iz dermatologije specijalizant provodi u specijalističkoj ambulanti i prijemnoj ambulanti dermatološkog odeljenja.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          18 časova

          2. Praktična nastava           73 časa

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - izvođenje intraakutnog alergijskog testa,

          - uzimanje uzoraka rožnatog sloja kože kod sumnje na svrab,

          - uzimanje brisa vulve, uretre i vagine,

         - pripremanje razmaza iscetka genitala, obojiti ga medicilensko plavo pod mikroskopom prepoznati,

          - uzeti uzorak za mikološku analizu

          Nakon završene edukacije provodi se kolokvijum.

          Uz edukaciju se obavezno vodi i seminarska rasprava jednom nedjeljno.

3. Ginekologija i akušerstvo

          U ginekologiji i akušerstvu specijalizant mora steći teoretsko znanje i neophodne veštine na onim slučajevima koji se najčešće susreču u porodičnoj medicini. Ova edukacija će se odvijati u bolničkim i vanbolničkim ustanovama.

3.1. G i n e k o l o g i j a

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savladati sledeći program:

          - dijagnostičke i terapijske metode,

          - mikrobiološka, osnovi citološke dijagnostike i opšta laboratorijska dijagnostika,

          - akutna oboljenja u ginekologiji,

          - poremećaji menstrualnog ciklusa,

          - sterilitet,

          - planiranje porodice i metode kontracepcije,

          - polno prenosive bolesti, prevencija i lečenje.

          - osnovne metode ranog otkrivanja maligniteta ginekoloških organa i dojke.

3.2. A k u š e r s t v o

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          U toku edukacije specijalizant obavezno savlađuje sledeći program:

          - osnovne metode dijagnostike trudnoće,

          - ERH gustoće,

          - ugroženost trudnoće i prevremeni porođaj,

          - vođenje normalne trudnoće,

          - osnovne veštine vođenja vaginalnog poroda i zbrinjavanje novorođenčeta u prvim danima nakon poroda.

4. Pedijatrija

          Edukacija iz pedijatrije se usredsređuje na sticanja najvećih problema rasta, razvoja, ishrane i bolesti dečijeg uzrasta.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          72 časa

          2. Praktična nastava         292 časa

          U toku edukacije specijalizant treba da savladati nastavni program:

          - preventivno promotivne aktivnosti,

          - poremećaji rasta i razvoja,

          - psihomotorni razvoj deteta,

          - bolesti probavnog sistema,

          - neinfektivni diarealni sindrom,

          - prednost i neophodnost dojenja, a veštačka, mešovita, dijetalna i parentaralna ishrana, samo kada je to neophodno,

          - dijagnostika bolesti gastrointestinalnog trakta kod dece,

          - urinarne infekcije i oboljenja bubrega kod dece,

          - reumatske bolesti kod dece,

          - urođene srčane anomalije,

          - respiratorni distres sindrom sa diferencijalnom dijagnozom,

          - neonatalni hepatitis, fiziološka žutica, xsmolitičke bolesti,

          - neinfektivna oboljenja CNS,

          - konvulzije u dece i diferencijalna dijagnoza,

          - febrilno dete,

          - hematološka oboljenja u dečijem uzrastu: anemije, trombocitonemije, bolesti krvarenja, bolesti limfnih žlezda, leukoze.

5. Urgentna medicina

          Edukacija će se usmeriti na slučajeve koji se najčešće sreću u porodičnoj medicini sa ciljem prihvatanja veština potrebnih u hitnim stanjima uz sticanje znanja i vođenju problema.

          Ova edukacija će se obaviti uglavnom u vanbolničkim ustanovama.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava         72 časova

          2. Praktična nastava        292 časova

          U toku specijalističkog staža specijalizant treba da savlada:

          - procenu stanja hitnosti i potrebna konsultacija sa specijalistom,

          - postupak sa licima bez svesti i komatoznih stanja,

          - poznavanje osnovnih principa EKG, UZ, RTG dijagnostike, kao i laboratorijske dijagnostike,

          - veštine ukazivanja osnovnih postupaka reanimacije primenom tehnika veštačkog disanja i masaže srca, te upotrebe osnovnog seta za reanimaciju,

          - postupcima i procenama kod stanja i oboljenja praćenih jakim nemirom, grčevima, kao i postupcima kod akutnih i hroničnih psihoza,

          - veštine primarne obrade manjih rana, previjanje rana i osnovnih principa imobilizacije,

          - postupci i veštine kod kardiopulmonalnih urgentnih stanja,

6. Hirurške discipline

          Fokus edukacije će se usmjeriti na savladavanje osnovnih hirurških veština u opštoj hirurgiji, ORL, oftalmologiji i osnovama reanimacije, te korišćenju i upotrebi dijagnostičkih i terapijskih pomagala, a vodeći računa o prethodnim znanjima i veštinama o čemu odlučuje mentor.

          Edukacija sadrži:

          I Opšta hirurgija sa ortopedijom i reanimacijom:

          1. Teoretska nastava          40 časova

          2. Praktična nastava         162 časova

          Oftalmologija:

          1. Teoretska nastava           9 časova

          2. Praktična nastava          36 časova

          II ORL:

          1. Teoretska nastava           9 časova

          2. Praktična nastava          36 časova

          Specijalizant neophodno savlađuje:

          - osnovne dijagnostičke postupke i upotrebu sredstava za dijagnostiku u hirurškim disciplinama,

          - osnove RTG dijagnostike i pravilno interpretiranje nalaza i RTG snimaka,

          - osnovne metode zaustavljanja krvavljenja i veštinu prednje tamponade nosa,

          - priprema, sterilizacija setova za primarnu obradu rane,

          - tehnika primarne obrade rane i previjanje rane,

          - stavljanje urinarnog katetera i gastrične sonde,

          - veštine imobilizacije uz upotrebu standardnih i priručnih sredstava,

          - punkcija abdomena i grudnog koša,

          - postupak dijagnostike i dif. dijagnostika akutnih stanja abdomena,

          - postupak sa pre i komatoznim bolesnicima,

          - postupci i veštine reanimacije (veštačko disanje), masaža srca i primena osnovnog seta za reanimaciju,

          - mere i postupci u stanjima šoka bilo koje etiologije,

          - postupci u akutnim stanjima i povredama srca,

          - tretman i nadzor hroničnih stanja u hir. disciplinama, nega nepokretnih bolesnika i tretman dekubitisa,

          - postupci u akutnim stanjima i bolestima uha, grla i nosa, uz prihvatanje veština izvođenja najmanjih hirurških zahvata,

          - veština odstranjivanja stranih tela iz uha i nosa,

          - preoperativna priprema uz učestvovanje u proceni rizika operacije,

          - osnovni postupci u praćenju i dijagnosticiranju post operativnih stanja,

          - podrška pacijentu i porodici pre i posle operacije,

          - uska saradnja sa specijalistima u specijalističkim ambulantama i bolničkim odeljenjima.

7. Neurologija

          Edukaciju iz neurologije specijalizant provodi na odeljenju neurologije i u specijalističkoj ambulanti.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - lezije centralnog i perifernog nervnog sistema,

          - cervikobronhijalni sindrom,

          - poremećaji svesti kod neuroloških oboljenja,

          - moždani udar,

          - polineuropatija,

          - neurološke komplikacije kod sistemskih bolesti.

8. Psihijatrija

          Edukaciju iz psihijatrije specijalizant provodi na odeljenju psihijatrije i u specijalističkoj ambulanti.

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          U toku edukacije specijalizant treba da savlada nastavni program:

          - delirijum,

          - mentalna rehabilitacija,

          - amnestički sindrom (zbunjeno-smetena stanja),

          - psihotički poremećaj,

          - organski depresivni poremećaji,

          - anksiozni depresivni poremećaji u sklopu somatskih bolesti.

          Nakon završene edukacije provodi se kolokvijum.

          Predviđeni program edukacije provesti će edukator sa neuropsihijatrijskog odela i porodične medicine, uz saradnju sa edukativnim centrima gde će se jednom sedmično voditi seminarska rasprava.

9. Javno zdravstvo

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          36 časova

          2. Praktična nastava         146 časova

          Edukacija iz oblasti javnog zdravstva biće usmerena na sticanje sposobnosti i veština neophodnih za rešavanje javno-zdravstvenih problema koji se najčešće sreću u porodičnoj medicini.

10. Po izboru

          Edukacija sadrži:

          1. Teoretska nastava          72 časova

          2. Praktična nastava         292 časova

          Vreme i sadržaj edukacije po slobodnom izboru će mentor i specijalizant zajednički planirati, zavisno od potreba i interesa da se ostvari štobolji kvalitet edukacije u celosti.

IZBOR KANDIDATA

Član 5.

          Izbor kandidata za dodele specijalizacije porodične medicine vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja jedan put godišnje na osnovu oglasa objavljenog u sredstvima javnog informisanja.

Član 6.

          Nakon provedenog postupka po oglasu, komisija za izbor kandidata za specijalizaciju porodične medicine, predlaže ministru rešenje o odobravanju specijalizacije.

          Komisiju iz prethodnog stava obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja, a sačinjavaju je predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Katedre za porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Banja Luka, edukativnog centra porodične medicine, Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Srpske i Queen's univerziteta.

Član 7.

          Za vreme provođenja kako teoretskog tako i praktičnog dela edukacije porodične medicine specijalizant mora imati mentora koga na predlog Katedre porodične medicine imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Član 8.

          Mentori su odgovorni da osiguraju implementaciju i praćenje sprovođenje plana i programa specijalizacije.

Član 9.

          Specijalizant po završenoj edukaciji propisanoj ovim pravilnikom, a na predlog šefa Katedre porodične medicine i mentora polaže završni ispit pred komisijom koju imenuje ministar.

Član 10.

          Po položenom završnom ispitu specijalizant dobija diplomu specijaliste porodične medicine overenu od predsednika komisije i ministra.

PRIZNAVANJE SPECIJALISTIČKOG STAŽA

Član 11.

          Doktori medicine, specijalisti bilo koje grane medicine, ako žele mogu se doedukovati u zvanje specijaliste porodične medicine, u trajanju od 24 mjeseca.

          Izuzetno na predlog Katedre porodične medicine i mentora, uz lični zahtev kandidatu iz prethodnog stava može se odobriti polaganje specijalističkog ispita u periodu ranijem od 24 mjeseca.

          Doktorima medicine koji su završili kurs porodične medicine, u organizaciji ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, i za to dobili certifikat, vreme provedeno na tom kursu će se priznati u specijalizantski staž.

Član 12.

          Rešenje o priznanju staža iz člana 10. i 11. donosi ministar nadležan za poslove zdravlja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

          Doktori medicine koji su dobili rešenje ministarstva i započeli specijalizaciju opšte medicine, a žele se dalje edukovati za specijaliste porodične medicine, mogu na svoj zahtev i predlog komisije, ostvariti pravo na specijalizaciju iz porodične medicine, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 14.

          Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana osd dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-50-2054/99

27. avgusta 1999.godine                                                                                         Ministar

Banja Luka                                                                                                                                 Prim.dr Željko Rodić s.r.

 

P R A V I L N I K  

O DOPUNI PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O SPECIJALIZACIJI PORODIČNE MEDICINE

Član 1.

          U Pravilniku o specijalizaciji porodične medicine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/99 i 46/02), u članu 7. stav 2. poslije riječi “medicine” dodaju se riječi “i zdravstvenim radnicima sa višom i srednjom medicinskom školom”, a umjesto tačke stavlja se zapeta i dodaju riječi: “odnosno raditi u timu porodične medicine”.

Član 2.

          Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-020-101.25/03

3. juna 2003. godine                                                                                           Ministar,

Banja Luka                                                                                             Dr Marin Kvaternik, s.r.

 

          Na osnovu člana 79. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, donosi

P R A V I L N I K

  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJI PORODIČNE MEDICINE

Član 1.

          U Pravilniku o specijalizaciji porodične medicine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/99), u članu 1. stav 1. umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi ”kao i način i uslovi evaluacije plana i programa specijalizacije porodične medicine, te polaganje specijalističkog ispita”.

Član 2.

          Poslije člana 1. dodaju se nova poglavlja: PREKID SPECIJALIZANTSKOG STAŽA, EVALUACIJA, ORGAN ODGOVORAN ZA EVALUACIJU I CERTIFIKACIJU SPECIJALIZACIJE PORODIČNE MEDICINE te članovi

1a, 1b, 1c. i 1d:

“PREKID SPECIJALIZANTSKOG STAŽA

Član 1a.

          Specijalizantski staž obavlja se u pravilu bez prekida. U slučaju spriječenosti za rad u trajanju dužem od mjesec dana i odazivanju na poziv vojnih organa i u drugim opravdanim slučajevima, prekida se specijalizantski staž i produžuje za vrijeme koliko je prekid trajao.

          Prekid specijalizantskog staža ne može biti duži u jednokratnom trajanju od dvanaest mjeseci, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

          Zahtjev za prekid specijalizantskog staža podnosi se u momentu nastupanja okolnosti za prekid staža na osnovu čega se izdaje odobrenje za prekid specijalizantskog staža.

          Uz zahtjev za prekid specijalizantskog staža potrebno je priložiti i dokaze o uzroku prekida specijalizantskog staža (poziv vojnih organa, doznaka o bolovanju i slično).

          Konačno rješenje o prekidu specijalizantskog staža odobrava rješenjem ministar zdravlja i socijalne zaštite na zahtjev zdravstvene ustanove za koju specijalizant specijalizira, a uz prethodnu ocjenu Odbora za evaluaciju i certifikaciju specijalizacije porodične medicine.

EVALUACIJA

Član 1b.

          Specijalizant će biti evaluiran nakon završavanja svakog individualnog predmeta standardizovanom evaluacionom formom koja će testirati znanja, vještine i stavove iz pojedinih oblasti porodične medicine.

          Standardizovana evaluaciona forma će zamijeniti postojeći sistem vođenja specijalizantskih knjižica.

          Tokom obavljanja specijalizantskog staža specijalizant je dužan uraditi specijalistički rad koji mora biti odobren od šefa Katedre porodične medicine.

          Svaki specijalizant ima pravo da bude blagovremeno informisan o minimumu standarda koje treba zadovoljiti prilikom procesa evaluacije, a to su: znanje osnovnih i kliničkih nauka odgovarajućih medicinskih disciplina, odgovarajuće kliničke vještine i znanja usko vezane za specijalizaciju porodične medicine, profesionalan i etički stav prema pacijentima i ostalim zdravstvenim radnicima, te aktivno učešće u procesu edukacije.

          Za svaku komponentu programa biće imenovan mentor za taj predmet. Mentore za kliničke predmete imenuje direktor kliničkog centra ili doma zdravlja, odnosno direktor druge zdravstvene ustanove u kojoj se sprovodi odgovarajuća komponenta plana i programa za specijalizaciju iz prorodične medicine. Mentora za porodičnu medicinu imenuje šef Katedre porodične medicine. Mentori su zaduženi za predmet svih evaluacija, kao i blagovremeno popunjavanje standardizovanih evaluacionih izvještaja, te pružanje stručne pomoći specijalizantima prilikom izrade specijalističkog rada.

          Pregledane evaluacije i evaluacioni izvještaji su sastavni dio dosijea svakog specijalizanta. Vođenje pojedinačnih dosijea o evaluaciji tokom programa specijalizacije je obaveza šefa Katedre porodične medicine, odnosno lica koje on ovlasti.

          Uspješna evaluacija iz svih komponenti programa je preduslov za izdavanje preporuke za pristupanje polaganju specijalističkog ispita.

NEGATIVNO OCJENJENE EVALUACIJE I POSTUPAK PO ŽALBI

Član 1c.

          Specijalizant ima pravo žalbe u slučaju negativno ocjenjene evaluacije i s tim u vezi nezadovoljavajućeg evaluacionog izvještaja.

          Žalba se podnosi šefu Katedre porodične medicine, u roku od 8 dana od dana prijema evaluacionog izvještaja. Šef Katedre porodične medicine je dužan riješiti žalbu u roku od mjesec dana, od dana prijema žalbe.

          Protiv odluke šefa Katedre može se podnijeti žalba u drugom stepenu Odboru za evaluaciju i certifikaciju specijalizacije porodične medicine Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

          Odluka Odbora je konačna.

          Ukoliko u drugom stepenu od strane Odbora iz stava 3. ovog člana bude potvrđena prvostepena odluka o negativno ocjenjenoj evaluaciji, specijalizantu se oduzima pravo na dalje obavljanje specijalizacije porodične medicine.

          Donošenje rješenja o oduzimanju prava daljeg obavljanja specijalizacije na osnovu prethodne ocjene Odbora u nadležnosti je Ministarstva zdravlja.

ORGAN ODGOVORAN ZA EVALUACIJU I CERTIFIKACIJU SPECIJALIZACIJE PORODIČNE MEDICINE

Član 1d.

          Organ odgovoran za evaluaciju i certifikaciju specijalizacije porodične medicine je Odbor za evaluaciju i certifikaciju specijalizacije porodične medicine Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Odbor).

          Odbor broji 5 članova i čine ih predstavnici edukativnih centara porodične medicine i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

          Članove Odbora imenuje ministar zdravlja i socijalne zaštite na prijedlog šefa Katedre porodične medicine.

          Mandat odbora traje tri godine s mogućnošću reizbora za još jedan mandatni period.

          Predsjednik Odbora bira se iz reda članova Odbora na prvoj sjednici.

          Mandat predsjednika odbora traje jednu godinu uz mogućnost reizbora za još jedan mandatni period.

          Odbor može imati u svom sastavu i počasne članove (strani eksperti za oblast porodične medicine). Oni mogu učestvovati u radu Odbora, te mu pružati stručnu pomoć u formiranju i implementiranju procesa evaluacije i certifikacije.

          Zadaci Odbora su:

          - daje preporuke i upute u vezi politike evaluacije i certifikacije specijalizacije porodične medicine,

          - cijeni opravdanost prekida specijalizantskog staža te svaki pojedinačni zahtjev zajedno sa svojom ocjenom prosljeđuje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja o odobravanju prekida specijalizantskog staža,

          - na osnovu prijedloga Katedre porodične medicine sastavlja se lista kvalifikovanih specijalizanata koji su praktično i teoretski sposobni za polaganje specijalističkog ispita i podnosi je ministru zdravlja i socijalne zaštite u čijoj je nadležnosti izdavanje rješenja o odobrenju za polaganje specijalističkog ispita,

          - rješava u drugom stepenu po žalbi izjavljenoj na odluku šefa Katedre porodične medicine, o negativno ocjenjenoj evaluaciji i nezadovoljavajućem evaluacionom izvještaju,

          - donosi ocjenu o oduzimanju prava na dalje obavljanje specijalizacije, te istu prosljeđuje ministru zdravlja i socijalne zaštite u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja o oduzimanju prava na dalje obavljanje specijalizacije,

          - određuje datume održavanja specijalističkog ispita za slijedeću akademsku godinu,

          - daje prijedlog ministru zdravlja i socijalne zaštite za visinu troškova specijalističkog ispita koja se isključivo koristi za podmirenje organizacijskih troškova i vođenje specijalističkog ispita za jednu akademsku godinu,

          - daje prijedlog ministru zdravlja i socijalne zaštite za formiranje ispitnih komisija za jednu akademsku godinu,

          - obavlja i druge poslove i zadatke koji su od uticaja na evaluaciju i certifikaciju specijalizacije porodične medicine.

          Odbor ima pravo na naknadu za svoj rad.

          Troškove naknade rada Odbora, određuje rješenjem ministar zdravlja i socijalne zaštite.”

Član 3.

          Član 5. mijenja se i glasi:

          “Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite raspisuje konkurs za dodjelu specijalizacija iz oblasti porodične medicine za tekuću akademsku godinu uz saglasnost Katedre porodične medicine, a na osnovu prijedloga plana Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za ovu specijalizaciju.”

Član 4.

          U članu 6. u stavu 1. riječ “oglas” zamjenjuje se rječju “konkurs”.

Član 5.

          Poslije člana 9. dodaje se član 9a, koji glasi:

Član 9a.

          Ispitna komisija donosi poslovnik o svom radu i uređuje način polaganja specijalističkog ispita, te precizira ispitne metode.

          Polaganje specijalističkog ispita organizuje se svakih šest mjeseci u pravilu za vrijeme prve polovine novembra, odnosno za vrijeme druge polovine marta.

          Troškove polaganja specijalističkog ispita snosi specijalizant ili institucija za koju specijalizant specijalizira.

          Specijalizanti koji ne zadovolje u prvom ispitnom roku imaju pravo da nakon šest mjeseci računajući od dana održavanja prvog ispitnog roka, ponovo pristupe polaganju specijalističkog ispita. Ako specijalizant ne zadovolji i u drugom ispitnom roku, zadržava pravo ponovnog polaganja specijalističkog ispita, nakon isteka roka od šest mjeseci, računajući od dana održavanja drugog ispitnog roka. Ukoliko specijalizant ne zadovolji u trećem ispitnom roku gubi pravo na polaganje specijalističkog ispita.

          Ispitna komisija određuje standarde potrebnih znanja iz oblasti porodične medicine a koji su opredjeljujući za konačnu odluku, položio-nije položio.

          Po završetku ispita Odbor će dostaviti ministru zdravlja i socijalne zaštite listu kandidata koji su uspješno položili specijalistički ispit.

          Ministar zdravlja i socijalne zaštite je nadležan za izdavanje i potpisivanje certifikata o uspješno položenom specijalističkom ispitu, u skladu sa propisima o specijalizaciji zdravstvenih radnika koji se primjenjuju na teritoriji Republike Srpske.”

Član 6.

          Član 10. briše se.

Član 7.

          U članu 11. poslije stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

          “Doktori medicine koji su završili kontinuiranu medicinsku edukaciju iz porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u trajanju od šest do devet mjeseci, prema dostavljenom kurikulumu koji priznaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, mogu obavljati poslove porodičnog ljekara u Ambulanti porodične medicine.

          Rješenje iz stava 4 ovog člana o obavljanju rada u Ambulanti porodične medicine, donosi ministar nadležan za poslove zdravlja.”

Član 8.

          Poslije člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

Član 13a.

          Na pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom primjenjivaće se odredbe Propisa o specijalizaciji zdravstvenih radnika koji se primjenjuju na području Republike Srpske.”

Član 9.

          Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-50-1657/02

25. jula 2002. godine                                                                                   Ministar,

Banja Luka                                                                              Dr sc. med. Milorad Balaban, s.r.


Najčitanije