Na osnovu čl. 23. i 67. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 18/99) i člana 109. Zakona o administrativnoj službi u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/02), ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

d o n o s i

P R A V I L N I K
O DODATNOJ EDUKACIJI IZ PORODIČNE MEDICINE


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

          Ovim pravilnikom utvrđuju se sadržaj i način sprovođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (u daljem tekstu: edukacija), uslovi koje moraju ispunjavati zdravstveni radnici koji pristupaju edukaciji, odnosno zdravstvene ustanove i druge ustanove koje obavljaju edukaciju, kao i način provjere znanja.