Program Štampaj E-pošta

PLAN EDUKACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE 

          A. Teoretski dio:

1) diskusije sa trenerima i demonstratorima                                                 30% časova,

2) rješavanje slučajeva za vrijeme teoretskog dijela i na radnom

mjestu sa demonstratorima                                                                       40%časova,

3) individualno učenje u ambulantama                                                         30% časova.

          B. Praktični dio:

1) dnevni rad ambulante                                                                            60% časova,

2) diskusije i rad sa demonstratorima                                                         35% časova,

3) istraživački rad                                                                                       5% časova.

Pregled nastavnih jedinica 

          Nastavna jedinica 1: Konferencija za sve učesnike,

          Nastavna jedinica 2: Menament promjena,

          Nastavna jedinica 3: Dijabetes - odvojene sesije za reviziju prakse (audit) DM,

          Nastavna jedinica 4: Vještine komunikacija,

          Nastavna jedinica 5: Kardiovaskularni sistem I dio: bol u grudnom košu, EKG i sl.,

          Nastavna jedinica 6:

          Izvještaji revizije prakse (audita),
          Sindromi anksioznosti,

          Nastavna jedinica 7: Pulmonalni problemi - odvojene sesije: prestanak pušenja,

          Nastavna jedinica 8: Gastrointestinalni problemi - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 9:

          Pedijatrijski problemi - odvojene sesije,
          Adolescentski problemi,

          Nastavna jedinica 10: Izvještaji revizije prakse (audita) vezanog za prestanak pušenja, depresija - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 11: Zdravlje žena - odvojene sesije; papa test (screening),

          Nastavna jedinica 12: Konferencija na polovici trajanja edukacije,

          Nastavna jedinica 13: Zdravstvena zaštita starije populacije - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 14: Genitourinarni i dermatološki problemi - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 15: Onkologija- palijativna njega - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 16: Izvještaji revizije prakse (audita) vezanih za papa test (screening), PTSD,

          Nastavna jedinica 17: Kardiovaskularni sistem II dio - odvojene sesije; hipertenzija - revizija prakse (audit),

          Nastavna jedinica 18: Kardiovaskularni sistem III dio - odvojene sesije.

          Ishrana I dio.

          Nastavna jedinica 19:

          Izvještaji revizije prakse (audita) - hipertenzija,
          Upotreba alkohola i droga, nasilje u porodici,

          Nastavna jedinica 20: Muskuloskeletni problemi - Neurologija I dio - odvojene sesije,

          Nastavna jedinica 21: Muskuloskeletni problemi II dio - odvojene sesije,

          Ishrana II dio,

          Nastavna jedinica 22: Dani evaluacije.

 

 

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE 

Broj:

Mjesto:

Na osnovu člana 13. Pravilnika o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/03), ministar zdravlja i socijalne zaštite izdaje:

                             UVJERENJE

o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine

..............................................., ............................................

(prezime, očevo ime, ime) (stručno zvanje)

rođen-a ................................................, ................................,

(dan, mjesec, godina) (mjesto)

................................................., ................................................

(opština) (država)

nakon uspješno završenog teoretskog i praktičnog dijela edukacije iz porodične medicine za

........................................., pristupio- la je dana ...................

(stručno zvanje)

godine, završnoj provjeri znanja pred Komisijom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike

Srpske.

Komisija je ocijenila da je kandidat uspješno završio provjeru znanja iz dodatne edukacije porodične

medicine, te time stekao pravo da u svom stručnom zvanju obavlja poslove iz porodične medicine.

 

 

Predsjednik Komisije                                         Ministar

 

                                           M.P.       

 
Sledeće >
Udruzenje ljekara porodicne medicine RS