S T A T U T

UDRUŽENJA DOKTORA PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

I    OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom  uređuju se sljedeća pitanja:

            -naziv i sjedište;

            -ciljevi i djelatnost;

            -postupak prijema i isključenja članova;

            -prava i obaveze članova;

           -organi, način njihovog izbora i opoziva, ovlašćenja, kvorum i pravila glasanja, uključujući i specifična pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, trajanje njihovog mandata, postupak za sazivanje skupštine;

            -način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;

              -pravila koja se primjenjuju za sticanje i raspolaganje sredstvima, organ ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

              -postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenja i način donošenja drugih opštih akata;

              -oblik i sadržaj pečata;

              -zastupanje;

              -uslovi i postupak za spajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak;

              -postupak raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada;

              -Statut može sadržavati i druge odredbe koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS.

Član 2.

Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske je registrovano kod Osnovnog suda u Banja Luci dana .

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3.

Udruženje svoju djelatnost obavlja pod nazivom: Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske (U daljnjem tekstu: Udruženje).

Sjedište Udruženja je u Banja Luci, Ul.Prvog Krajiškog Korpusa 4/1

Član 4.

Udruženje je samostalno, dobrovoljno, humanitarno udruženje građana za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i zadataka i interesa u razvijanju zdravstvenih i drugih društvenih aktivnosti u okviru porodične medicine, utvrđene Statutom Udruženja

Član 5.

Udruženje ima svoj pečat u obliku kruga sa kružno ispisanim tekstom punog naziva Udruženja doktora porodične medicine RS Banja Luka ćiriličnog i latiničnog pisma.

Udruženje ima znak koji se sastoji od figure žene, muškarca i djeteta sa Eskulapovom palicom i zmijom u pozadini, a sve uokvireno u kvadrat, kojim znakom se Udruženje koristi u obavljanju djelatnosti.

III  PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 6.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Član 7.

Udruženje predstavlja predsjednik Skupštine, a zastupa ga sekretar skupštine.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje potpredsjednik, a sekretara zamjenik sekretara.

Član 8.

            Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka Udruženje donosi svoj četverogodišnji program, a svake godine plan rada.

IV CILJEVI I ZADACI

Član 9.

Ciljevi Udruženja su:

-zastupanje profesionalnih interesa svih ljekara porodične medicine;

-unaređenje i razvoj primarne zdravstvene zaštite;

-podsticanje naučno-istraživačkog rada;

-omogućavanje pristupa doktorima porodične medicine, kao i ostalim članovima Udruzenja, na međunarodnim kongresima porodične medicine;

-uspostavljanje veza sa sličnim udruženjima ljekara porodične medicine koje postoje u našoj zemlji ili van nje.

Član 10.

Djelatnost Udruženja su:

-da učestvuju u razmatranju cjelokupne zdravstvene djelatnosti, a naročito u izradi prijedloga za razvijanje mreže i kapaciteta zdravstvenih organizacija, u planiranju i programiranju rada zdravstvene zaštite, kao i u izradi normativa opterećenja zdravstvenih radnika i standarda stručnog rada ljekara porodične medicine;

-da neprekidno radi na stručnom usavršavanju ljekara i na blagovremenoj primjeni savremenih dostignuća u svakodnevnoj medicinskoj praksi u porodičnoj medicini;

-da podstiče rad i uspostavlja saradnju svih podružnica .

-da sarađuje  sa medicinskim i drugim odgovarajućim medicinskim naučnim ustanovama i institucijama, društvima i udruženjima u zemlji i inostranstvu;

-da razvija i usmjerava međunarodnu saradnju ljekara RS sa ljekarima drugih zemalja, evropskim udruženjima doktora medicine i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, saglasno utvrđenim principima međunarodne politike;

-da u cilju stručnog usavršavanja svojih članova, razvoja medicinske nauke i njene praktične primjene razvija dijagnostičko terapijske vodiče,smjernice dobre prakse, protokole za liječenje,integrisane kliničke puteve za primarni nivo zdravstvene zaštite kao i da izdaje stručne, naučne i druge publikacije;

-da radi na podizanju zdravstvene kulture stanovništva, organizovanju predavanja, dana i nedjelja zdravlja, kao i obavještenja putem sredstava javnog informisanja.

V  ČLANSTVO

Član 11.

            Članstvo u Udruženju se zasniva na principu dobrovoljnosti.

Članovi Udruženja mogu biti redovni, počasni i pomažući (dobrotvorni).

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština na prijedlog podružnice.

Član 12.

Redovnim članovima udruženja mogu postati: specijalisti i specijalizanti porodične medicine, doedukovani doktori porodične medicine, specijalisti opšte medicine, kao i naučnici iz svih oblasti koji su svojim radom doprinijeli ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Član 13.

Počasni članovi su građani ili strani državljani koji imaju posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Pomažući članovi (dobrotvori) su građani  ili strani državljanin koji aktivno učestvuju u radu Udruženja ili pomažu u ostvarivanju njegovih ciljeva i zadataka svojim radom ili finansijskim sredstvima.

Odluku o proglašenju počasnih i pomažućih članova donosi Skupština Udruženja.

Član 14.

Redovni članovi plaćaju članarinu u visini koju utvrdi Skupština Udruženja.

Članovima se izdaje  članska kartica Udruženja.

Način uplate i visina članarine utvrđuje se posebnom odlukom.

Član 15.

Redovni članovi Udruženja mogu biti i specijalisti i specijalizanti porodične medicine, specijalisti opšte medicine koji žive van teritorije Republike Srpske, ukoliko podnesu pismeni zahtijev.

 O zahtijevu odlučuje Skupština Udruženja.

Član 16.

            Prava članova su:

             -da biraju i da budu birani u organe Udruženja;

             -da neposredno ili putem svojih predstavnika učestvuju u donošenju odluka;

            -da razmatraju i ocjenjuju rad organa i predstavnika i pokreću postupak za njihov opoziv i smjenu;

            -da budu blagovremeno i istinito obavješteni o radu Udruženja;

            -da postavljaju pitanja i traže odgovor od organa Udruženja;

            -da učestvuju u raznim oblicima rada i aktivnosti;

            -da budu ravnopravni u ostvarivanju prava;

            -da budu predlagani i primaju priznanja za svoj uspješan rad;

            -da budu ravnopravni u ostvarivanju prava.

Član 17.

            Obaveze članova su:

            -zalaganje i doprinos ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;     

            -učestvovanje u radu Udruženja;

            -izvršavanje preuzetih obaveza u organima Udruženja;

            -čuvanje ugleda Udruženja;

            -pridržavanje odredaba ovog Statuta;

            -da budu informisani o radu Udruženja;

            -izvršavanje zadataka određenih ovim Statutom;

            -izvršavanje odluka Skupštine Udruženja;

            -redovno plaćanje članarine.

Član 18.

Za povrede prava i obaveza, naročito za kršenje odredaba ovog Statuta i narušavanje ugleda Udruženja, članovima se mogu izreći disciplinske mjere.

            Disciplinske mjere su opomena i isključenje.

Član 19.

            Članstvo u Udruženju prestaje:

            -istupanjem i

            -isključenjem.

Član 20.

Istupanjem članstvo u Udruženju prestaje dobrovoljno ili po odluci Skupštine Udruženja.

Isključenjem članstvo prestaje neplaćanjem članarine tri mjeseca, nakon pismene opomene, po pravosnažnosti sudske odluke kojom je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca.

Član 21.

Isključenje iz članstva Udruženja može uslijediti zbog grube povrede odredaba ovog Statuta, kao i teže povrede i narušavanja ugleda Udruženja.

VI  ORGANI UDRUŽENJA

Član 22.

            Organi Udruženja su:

            -Skupština ;

            -Predsjedništvo i

            -Nadzorni odbor          

Član 23.

 Skupština je najviši organ Udruženja koju čine delegati podružnica; Banja Luka,Gradiška Prijedor, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo, Zvornik, Trebinje, Foča, Brčko.

Član 24.

            Broj, sastav, način izbora i opoziva delegata Skupštine, uređuje se posebnom odlukom koju donosi Skupština.

Način izbora  i opoziv delegata podružnica, uređeno je pravnim aktom podružnica.

Član 25.

            Skupština obavlja sljedeće aktivnosti:

Skupština udruženja:

            -donosi Statut Udruženja i odlučuje o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta.

            -bira i razriješava Predsjednika  i podpredsjednika i Sekretara Skupštine Udruženja.

            -donosi opšta akta Udruženja

            -donosi i usvaja program rada Udruženja.

            -razmatra i usvaja finansijski plan i završni račun Udruženja.

            -daje uputstva i smjernice za rad podružnica.

            -bira i razriješava Predsjedništvo Udruženja ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje.

            -donosi odluku o formiranju stručnih i drugih sekcija i utvrđuje njihove zadatke.

            -donosi i sva druga značajna dokumenta i odluke u vezi sa radom Udruženja.

            -usvaja izvještaj o radu Udruženja;

            -razmatra izvještaj Nadzornog odbora;

            -vrši izbor i razrješava članove  Nadzornog odbora;

            -daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar;

            -odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Udruženja;

            -bira predstavnike Udruženja u druge organe i radna tijela;

            -donosi odluku o prestanku rada Udruženja na osnovu saglasnosti 2/3 delegata skupštine;

            -donosi Poslovnik o svom radu i druga akta koja se odnose na funkcionisanje Udruženja;

            -obrazuje stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, finansijskih i drugih poslova za potrebe Udruženja;

            -razmatra molbe i žalbe koje su joj upućene, daje odgovore na postavljena pitanja;

            -daje smjernice za rad Predsjedništva

            -donosi odluke javnim glasanjem;

            -vrši druge poslove radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 26.

Skupština najmanje jednom godišnje održava sjednice, a odluku o sazivanju sjednice skupštine sa prijedlogom dnevnog reda donosi Predsjedništvo najmanje 7 dana prije utvrđenog termina, sa pozivom i radnim materijalom.

Skupština ima predsjednika i potpresjednika, njihov mandat kao i mandat sekretara i zamjenika traje 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Skupština se održava po potrebi, na prijedlog Predsjednika, potpredsjednika ili najmanje sedam članova Skupštine. Vanredna sjednica skupštine se saziva po potrebi na zahtjev 2/3 delegata skupštine.

Skupštinu saziva Predsjednik, odnosno potpredsjednik .

Skupština može donositi pravno valjane odluke samo ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke se donose prostom većinom glasova delegata Skupštine.

Član 27.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:

Skupština bira Predsjednika, koji je istovremeno predsjednik Predsjedništva Udruženja.

-predstavlja Udruženje, saziva sjednice Skupštine i Predsjedništva;

-koordinira i kontroliše rad organa Udruženja i njihovih radnih tijela;

-stara se o pripremi sjednica organa;

-koordinira i kontroliše rad podružnica Udruženja u izvršavanju odluka organa Udruženja;

-obezbjeđuje saradnju sa drugim organima i organizacijama RS i vrši druge poslove koje mu povjeri Skupština i Predsjedništvo.

Član 28.

Predsjedništvo je kolektivni organ i broji trinaest članova., predsjednik skupštine koji je i predsjednik predsjedništva, potpresednik skupštine i predsjednici podružnica, sekretar ili zamjenik sekretara.

Mandat Predsjedništva je četiri godine.

Predsjedništvo je  izvršni  organ Udruženja i za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Član 29.

            U ostvarivanju svoje funkcije Predsjedništvo:

Predsjedništvo:

             -radi neposredno na ostvarivanju zadataka koje pred Udruženje postavi Skupština.

           -predlaže Skupštini mjere koje treba preduzeti za ostvarivanje i unapređivanje djelatnosti rada Udruženja.

            -usvaja prijedlog finansijskog plana i završnog računa Udruženja.

            -obavlja i druge poslove koje odredi Skupština.

            -izvršava odluke, zaključke i stavove Skupštine;

            -utvrđuje nacrt i prijedlog statuta i njegovih izmjena i dopuna i drugih opštih akata kao i programskih dokumenata Udruženja;

            -organizuje rad Udruženja između dvije skupštine;

            -utvrđuje stavove i daje mišljenja na nacrte zakona i drugih akata kojima se regulišu pitanja od intersa za Udruženje i upućuje ih nadležnim organima RS;

            -donosi odluku o organizaciji stručne službe Udruženja;

            -obrazuje svoja radna tijela i imenuje članove;

            -upravlja imovinom Udruženja ako ovim statutom nije drugačije određeno;

            -ostvaruje saradnju sa drugim udruženjima, državnim organima i organizacijama, koje rade na zaštiti i normativnom regulusanju prava ljekara porodične medicine;

            -u okviru jedinstvene politike Udruženja ostvaruje saradnju sa udruženjima i organizacijama ljekara porodične medicine u drugim zemljama;

            -imenuje predstavnike u radna tijela i koordinacione odbore, u organe i ustanove, sa kojima Udruženje sarađuje kada je to predviđeno njihovim aktima;

            -imenuje glavnog urednika časopisa koji Udruženje organizuje i finansira;

            -u slučaju duže odsutnosti sekretara, određuje vršioca dužnosti sekretara;

            -stara se o informisanju članova;

            -podnosi izvještaje o radu, ostvarenim prihodima i rashodima, razmatra i usvaja završni račun;

            -donosi finasijski plan i program rada za svaku narednu godinu;

            -donosi odluke o visini naknada i nagrada;

            -organizuje savjetovanja i tematske rasprave radi razmjene iskustava;

            -razmatra izvještaje Nadzornog odbora i po njima zauzima stavove i preduzima mjere radi otkanjanja nepravilnosti na koje ukazuje Nadzorni odbor i predlaže mjere odgovornosti;

            -obavlja i druge poslove na osnovu Statuta, odluka i zaključaka Skupštine.

Član 30.

Predsjedništvo punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova predsjedništva, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova  članova predsjedništva.

Predsjedništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini i dužno je obavještavati Skupštinu o svom radu.

            Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.

            Sjednice Predsjedništva saziva i njima rukovodi predsjednik Skupštine.

Član 31.

            Skupština bira sekretara i zamjenika sekretara iz reda stručnih radnika ili sa liste delegata Skupštine, a sekretar je istovremeno i rukovodilac stručne službe Udruženja.

            Poslovi sekretara obavljaju se volonterski ili na osnovu ugovora o radu, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih mogućnosti Udruženja, imenovanjem od strane Skupštine ili na osnovu konkursa.

Član 32.

            Sekretar i zamjenik obavljaju sljedeće poslove:

            -pomaže presjedniku u organizovanju rad Udruženja;

            -izvršava odluke, zaključke i stavove Udruženja;

            -organizuje i odgovoran je za rad stručne službe;

            -uz ovlaštenje predsjednika, naredbodavac je za izvršenje predračuna ;

            -zastupa Udruženje u imovinskim i drugim poslovima;

            -stara se o vođenju zapisnika na sjednicama;

            -u realizaciji odluka i zaključaka potpisuje poslovnu prepisku;

            -obavlja i druge poslove na osnovu Statuta, odluka i zaključaka Skupštine.

Član 33.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana . Biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor prati provođenje Statuta i drugih akata Udruženja.

Evaluira i kontroliše nivo kvaliteta, etiku u radu  udruženja i  predsjedništva, kontroliše  zakonitost u poslovanju finansijskim i materijalnim sredstvima Udruženja.

Član 34.

O provođenju aktivnosti formiranja komisija (za zdravstveni odgoj, kontinuiranu medicinsku edukaciju i dr.) odlučuje Skupština. Svi članovi udruženja mogu biti birani I učestvovati u radu komisija koje formira Skupština i Predsedništvo.

Član 35.

Za obavljanje stručnih, finansijskih i drugih poslova Skupština može angažovati određen broj stručnih i drugih radnika ili te poslove povjeriti odgovarajućoj instituciji-preduzeću koja se bavi takvom djelatnošću.    

VII SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 36.

Sredstva za rad udruženja ostvaruju se od:

-članarine;

-dobrovoljnih priloga i poklona;

-izdavanja publikacija u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti i

-pomoći i donacija radnih ljudi, građana, organizacija i zajednica.

Član 37.

Udruženje koristi sredstva za ostvarivanje zadataka na način i prema uslovima utvrđenim Statutom i zakonskim propisima.

Član 38.

Sredstva Udruženja sačinjavaju:

-novčana sredstva

-pokretna i nepokretna imovina

-vrijednosni papiri

-ostala sredstva

Član 39.

Sredstva Udruženja koriste se za ostvarivanje zadataka u Udruženju prema utvrđenom programu rada kojeg donosi Skupština. Namjenu utroška sredstava utvrđuje Skupština finansijskim planom.

Član 40.

Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruženje stekne u toku svog rada, vlasništvo je Udruženja. Nakon prestanka rada Udruženja njegova imovina postaje vlasništvo subjekta kojeg odredi Skupština.

Član 41.

Skupština Udruženja na osnovu pribavljenih zahtijeva za finansijskim sredstvima donosi konačnu odluku o raspodjeli sredstava pojedinim povjeriocima za tačno utvrđene namjene a prema usvojenom finansijskom planu za tekuću godinu..

Član 42.

Sredstvima Udruženja raspolaže Skupština.

Za izvršenje obaveza po finansijskom planu odgovorni su sekretar, zamjenik sekretara i predsjednik.

Član 43.

Sredstva koje obezbjeđuje udruženje mogu se koristiti isključivo za izvršavanje zadataka Udruženja.

Odluku o nabavci stvari veće vrijednosti donosi Skupština.

Član 44.

Subjekti ili pojedininci koji žele koristiti sredstva Udruženja, dužni su podnijeti predsjedništvu zahtjev u kome je potrebno sljedeće:

-svrha za koju se sredstva namjenski traže uz potrebnu dokumentaciju;

-program i plan rada;

-plan korištenja sredstava;

-sudjelovanje drugih u izvršenju zadataka za koja se traže sredstva i visina njihovog učešća u obezbjeđivanju potrebnih sredstava.

Član 45.

Za sredstva koja su odobrena korisniku za realizaciju programa ili projekta korisnik je dužan podnijeti pisani izvještaj predsjedništvu najkasnije u roku od 30 dana nakon izvršenja zadatka.

Član 46.

O dodjeli većih sredstava korisniku i načinu njihovog korištenja, Skupština , odnosno njen predsjednik zaključuje poseban ugovor.

VIII  ORGANIZACIJA  UDRUŽENJA

Član 47.

Udruženje  osniva deset podružnice, koje se osnivaju na teritirijalnom principu za područje jedne ili više opština./Banja luka, Gradiška,Doboj, Bjeljina, Prijedor, Istočno Sarajevo, Trebinje, Foča, Zvornik, Brčko/

Član 48.

Skupština može donijeti odluku o udruživanju sa drugim udruženjima porodične medicine.

Član 49.

Rad Udruženja je javan.

Član 50.

Javnost u radu obezbjeđuje se dostavljanjem poziva predstavnicima sredstava javnog informisanja, za sjednice Skupštine i značajnije manifestacije koje se organizuju kao i drugim organizacijama sa kojima Udruženje sarađuje. Samo u slučajevima gdje postoji mogućnost povrede ljekarske tajne može se isključiti princip javnosti u radu.

IX  STRUČNA  SLUŽBA  UDRUŽENJA

Član 51.

Skupština Udruženja obrazuje stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativno finansijskih poslova, potrebnih za redovno funkcionisanje Udruženja

Član 52.

Rukovodilac Stručne službe za svoj rad odgovoran je Skupštini, a u svom radu obavezan je da se pridržava odredaba Statuta, važećih zakonskih propisa i uputstava i naloga Skupštine.

X PRIZNANJA

Član 53.

            Skupština dodjeljuje priznanja za postignute rezultate u ostvarivanju  ciljeva i zadataka Udruženja za doprinose na unapređenju i razvoju Udruženja.

            Priznanja mogu biti: plakete, zahvalnice i značke.

            Najviše priznanje Udruženja je plaketa.

            Priznanja se mogu dodijeliti organizacijama i pojedincima koji svojim nesebičnim zalaganjem doprinose ostvarivanju aktivnosti Udruženja.

XI IZMJENE  I  DOPUNE  STATUTA

Član 54.

            Statut se donosi dvotrećinskom većinom članova Skupštine.

            Izmjene i dopune Statuta vrše se po istom postupku po kome se donosi Statut.

Član 55.

            Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta  mogu pokrenuti Skupština, Predsjedništvo.

            Predsjedništvo razmatra inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta i ako je prihvati utvrđuje tekst izmjena i dopuna sa obrazloženjem i daje prijedlog Skupštini.

            Ako Predsjedništvo ne prihvati inicijativu za izmjene i dopune Statuta, obavezno je pismeno obrazložiti i o tome informisati Skupštinu.

Član 56.

            Tekst prijedloga za izmjenu i dopunu Statuta Predsjedništvo stavlja na javnu raspravu.

            Javna rasprava o tekstu izmjena i dopuna Statuta odnosno cjelovitog teksta Statuta traje najmanje trideset dana.

            Na osnovu mišljenja, prijedloga i primjedbi sa javne rasprave, Predsjedništvo dostavlja cjeloviti tekst Statuta Skupštini na usvajanje.

XII  PRESTANAK  RADA  UDRUŽENJA

Član 56.

Udruženje prestaje sa radom:

-na osnovu odluke dvije trećine članstva ili na osnovu zabrane rada od strane nadležnog organa i

-u slučajevima određenim Zakonom.

-Odluku o prestanku rada udruženja LJPM donosi skupština a imovina udruženja po prestanku rada udruženja pripada srodnom  udruženju sa istim ili sličnim ciljevima.

XI  PRELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja i registracijom kod  nadležnog suda.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi  statut od 21.06.2006 čiji je upis odobren rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci broj:1-127/06

Broj:                                                                                                            PREDSJEDNIK SKUPŠTINE             

Datum:                                                                                 UDRUŽENJA LJEKARA PORODIČNE  MEDICINE

                                                                                                                           Dr Draško Kuprešak