Potrebno je plansko rješavanje problema u Porodičnoj medicini Republike Srpske

Na prijedlog Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske u Banja Luci 14.02.23 održan sastanak delegacije Udruženja i delegacije Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Na sastanku su razmatrane teme značajne za rad doktora porodične medicine kao i gorući problemi sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Od strane Udruženja je predložena izmjena standarda i normativa u smislu samaljenja broja registrovanih građana zbog čiljenice da se morbiditeni okvir drastično promjenio i da je incidenca masaovnih zaraznih i malignih obolenja u porastu što ima za reperkusije na obim posla. Napaomenuto je da bez obzira na veliki broj izvršilaca, njih oko 709 u porodičnoj medicini, 20% doktora je iz različitih razloga odsutno iz sistema ( bolovanje, odmori i dr) Naglašeno je da standardi za ruralne sredine trebaju da budu oko 1000 registrovanih pacijenata/građana kako bi omogućila bolja dostupnost zdravstvene zaštite seoskom stanovništu u punom kapacitetu.
Usaglašeno je da predstavnici Udruženja aktivno se uključe u izradu nomenklature usluga koju treba završiti što prije za porodičnu medicinu kako bi se olakšalo ugovaranje za naredni period. Po pitanju mreže ustanova stav Udruženja je veoma jasan da što je osnovala država (lokalna zajednica i republika ) bude u mreži ustanova a da Fond kroz model ugovaranja obezbjeđuje ono što nedostaje. Napomenuto je da mrežu ambulanti Domova zdravlja donose lokalne zajednice prema potrebama stanovništva a ne prema drugim kriterijumima. Da se kroz mehanizam kvalitetnih kriterijuma za knstituisanje mreža onemogući erozija Domova zdravlja koja je prisutna u zadnjih deset godina i favorizovanje privatne prakse. Važno pitanje je definisanje kriterijuma za osnivanje i rad Doma zdravlja na koji način da se one sredine koje ne ispunjavaju uslove formiranje ove zdravstvene ustanove pređe na način da se zdravstvena zaštita pruža putem ambulante porodične medicine kao osnovne organizacione cjeline a da se ostale usluge obezbjede u servisima najbližeg Domove zdravlja kojem to stanovništvo gravitira.

Pokrenuto pitanje olakšavanje rada i smanjenju administrativnih obaveza jer se primjetilo da se forsira pristup da se kontrole zdravstvenog sistema vrše preko timova porodične medicine. Najnoviji problemi sa kažnjavanjem ustanova za neadekvatno propisane lijekova na recept –inzulina, pokazale su slabosti jer su one posljedica ne pridržavanja pravilnika od strane predlagača specijalista različitih grana i da se doktori porodične medicine dovode u nepovoljan položaj zbog toga što onda pacijenti vrše pritisak na njih da izdaju takve lijekove mada nisu u skladu sa propisima. Dostupnost specijalističke zaštite je veoma loša za određene oblasti i da je to izvor problema. Izdavanje e -naloga jednom godišnje, omogućavanje upućivanja na CT i Mr i dijagnostiku na sekundarnom nivou od strane specijalista je jedna od ideja za smanjenje pespotrebnog hodanja pacijenata. Takođe predloženo je da pacijentima treba omogućiti da po dobijalju uputnica za CT i Mr sami biraju zdravstvenu ustanovu za tu pretragu.

Razgovarano je i o dopisima ( protestno pismi i molba za pomoć) upućenim Udruženju od strane doktora porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka kao i Mrkonjić grada i nekih drugih. Apostrofirano je da dio problema je u nadležnosti menadžmenta a da ostale probleme treba rješavati sistemski i da je definisan i način kako će se to realizovati u narednom periodu.
Izis je nešto o čemu se ne može pregovarati stav je Minisatrstva i da je moguće samo raditi na unapređenju. Po stavu predsjednika nadzornog odbora za implementaciju Izisa g.Grubača problemi u Domu zdravlja Banja Luka velikim dijelom je poljedica slabosti lokalne mreže koja je rađena 2007 godine i da tu treba poraditi da bi se stvorile pretpostavke za optimalan rad. Traženo je od Udruženja da se hitno uredi proces nadogradnje Izisa zbog velikog broja aktera koji su uključeni u njegove korekciju što dovodi do konfuzije. Da treba bolnički sektor da se uključi i to hitno sa integracijom koja je tehnički urađena preko vebservisa ali da mali broj doktora u praksi unosi pisane nalaze te oni nisu vidljivi na primarnom nivou .

Nagalašena je važnost rada na popularizaciji porodične medicine i da kroz model izmjene kurikuuluma specijalizacije i novih subsprecijalizacija da novi zamah ovom važnom dijelu sistema. Predstavnici Udruženja su naglasili važnost ubrzane edukacije oko 280 doktora medicine koji trenutno ugovaraju za svoje timove porodične medicine s tim da se obavezno uključe u specijalističke programe i do 2030 godine završe specijalizaciju. Putem projekta i donatorskih sredstava predloženo je da se uspostavi Pat program koji bi uključivao i medicinske tehničare gdje se treba iskoristiti potencijal sa terena i otvaranjem novih Edukacionih centara obezbjedila bolja dostupnost za date programe.

Dogovoren je nastvak saradnje i uključivanje predsavnika Udruženja u izradu pravilnika iz zakona o obaveznom zdravstvenom isiguranju. Istaknuta je važnost uključivanja instituta aktiva direktora u rješavanje problematike i da se menadžeri zdravstvenih ustanova moraju apsolutno posvetiti razvoju zdravstvenih ustanova a ne tražiti izgovore i rješenja od Udruženja. Jedna od ideja Udruženja je bila da se promjeni model ugovaranja sa Fondom i da se pređe na trezorski model plaćanja zdravstvenih ustanova koja bi obuhvatale tranše za plate i materijalne troškove a ne za usluge.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite je dao apsolutnu podršu razvoju porodične medicine u Republici Srpskoj kao i aktivnostima Udruženja na tom planu. Sastanak je trajao preko dva sata.