Poštovani koleginice i kolege,

U skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja Udruženje doktora porodične medicine RS organizuje Konferenciju «XVI dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem « pod nazivom „Porodična medicina –odgovornost za zdravlje zajednice“

koja će biti održana 15-17.10. 2021 godine u Trebinju Kulturni centar sa teaamama:
1.    Menadžment masovnih nezaraznih obolenja u doba pandemije Covid 19
2.    Teme iz psihijatrije-somatizacioni i anksiozni poremećaji,alkoholozam,nasilje u porodici

3.    Neurološki problemi-glavobolje,demencija,periferne neuropatije,vrtoglavica

4.    Slobodne teme
Ovom prilikom ohrabrujemo sve koleginice i kolege koji rade u porodičnoj medicini da predstave svoj rad i dosadašnje iskustvo.
Pri prijavljivanju rada ispoštovati slijedeće:


-    Struktura rada- uvod, cilj rada, metodologija, rezultati, zaključak.
-    Broj riječi u tekstu apstrakta : do 250
-    Na posebnoj strani navesti : puna imena autora, titule, naziv ustanove u kojoj su zaposleni, e- mail adresa.

-za poster prezentaciju primjenjuje se Woncina upustva za izradu
-    Rok : 01.septembar 2021
-    Svi radovi  mogu biti prezentovani u formi oralne ili poster prezentacije.

Radovi se trebaju poslati u vidu apstrakta na sledeću adresu suzana.savić@med.unibl.org (predsjednik naučnog odbora) a kranji rok za slanje je 01. septembar 2021.g

Apstrakti prihvaćenih radova će biti objavljeni u zborniku radova (elektronska ili štampana verzija) koji će biti sastavni dio radnog materijala konferencije a postere će ocjenjivati nadležna komisija .Poster prezentacije će biti izlagane u posebnoj Sali sa preciznim terminom za evaluaciju.
Krajnji rok za dostavljanje prezentacija u power pointu je 25.09.21 i to na email:
suzana.savić@med.unibl.org

Naučni odbor konferencije

Banjaluka, Ul. Meše Selimovića 2;
Tel 051 320 100
Faks 051 329 102
Račun: 56209900012199-78 NLB Razvojna Banka
JIB:4401698140002


 MEDIJSKI POKROVITELJI
medijski
 PRIJATELJI KONFERENCIJE
prijatelji
TEHNIČKA PODRŠKA
mednet
ZLATNI SPONZOR
image003
SREBRNI SPONZOR
image005
BRONZANI SPONZOR
bronzani
SPONZORI
sponzori1
 sponzori2
 sponzori3